نسیم ایل بنده متولد 1358 ، کارمند بانک، ساکن گچساران، عاشق ایران و ایل بزرگ قشقایی، از طایفه دره شوری، تیره ابوالوردی، مهندس کامپیوتر و کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیون همیشگی پدر آموزش عشایر ایران; زنده یاد، محمد بهمن بیگی http://myghashghaee.mihanblog.com 2020-08-12T17:40:39+01:00 text/html 2018-11-24T17:16:16+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده زبان ترکی در گذر زمان http://myghashghaee.mihanblog.com/post/124 <div><span style="font-size: 13.75px;">الیاس بهرامپور:</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">زبان ترکی ، در گذر زمان ، بخش ۱</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">از ساخت و شکل گیری زبان توانمند ترکی ، هزاران سال می گذرد . همچنان که ، سنگ ها و قلوه سنگ های بستر یک رودخانه ، در برخورد با یکدیگر و دیگر موانع ، بخش هایی از خود را از دست می دهند ، زبان نیز در گذر زمان ، تغییراتی در آن ایجاد می شود و ممکن است بخشی از بدنه ی خود را از دست بدهد و یا در اثر دوری متکلمان یک زبان از یکدیگر و گذشت زمان ، تغییراتی در آن داده شود .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">قدیمیترین متن زبان ترکی ، مربوط به ۳۱۰۰ سال قبل از میلاد است . با مقایسه ی زبان ترکی باستان و ترکی سومری ، می توان نتیجه گرفت که زبان ترکی ابتدا به شکل ترکی سومری بوده و با ایجاد تغییراتی ، تبدیل به ترکی باستان شده است .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">زبان ترکی باستان ، قرنها ، زبان مشترک تمام ترکهای جهان بوده است ؛ تا این که دوازده قرن بعد از میلاد مسیح ، به سه شاخه ی عمده تقسیم شده است . این دوره را باید دوره ی ترکی میانه دانست .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">ترکی جدید هم ، نزدیک به چهار قرن است که به حیات خود ، ادامه می دهد .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">محققان و دانشمندان بسیاری ، از نقاط مختلف جهان ، در باره ی زبان ترکی ، تحقیق و مطالعه کرده اند . هرکدام از محققان و زبان شناسان ، گوشه هایی از فرهنگ و زبان ترکی را ، درک و بیان کرده اند.</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">برای تحقیق در باره ی یک زبان ، علاوه بر دانستن زبان فعلی گویندگان آن ، باید زبان باستان آنان را نیز دانست .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">از میان محققان و زبان شناسان مختلف ، زبان شناس نامدار ترک ، « پروفسور دکتر عثمان ندیم تونا » ، پس از چهل سال مطالعه و تحقیق و مقایسه و مقابله ی زبان ترکی و زبان سومری ، دریافت که هر دو زبان ، یکی هستند .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">این زبان شناس بزرگ ، کتاب خود را تحت عنوان :</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">" sümer ve türk dillerinin tarihi ilgisi ile türk dilinin yaşi meselesi "</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">در سال 1997 ، به چاپ رساند .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">در این مقاله و بخشهای بعدی ، زبان ترکی باستان و ترکی سومری با مقایسه ی زبان کنونی ترکی اصیل قشقایی ، تغییرات ایجاد شده در طول قرنها و هزاره ها را خواهیم دید .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۱ - تغییرات ایجاد شده در ابتدای کلمات:</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">تبدیل « د» ، به « ی »</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">برای اختصار زبان سومری با « سو » ، زبان ترکی باستان با « باس » و زبان قشقایی با « قش » نشان داده می شود .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۱ - سو &nbsp; - دار</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; باس - یار</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; قش - یار</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">فعل امر ، به معنی بشکاف&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۲ - سو &nbsp;- دیپ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; باس - ییپ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; قش - ایپ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم شئی ، به معنی بند , طناب</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۳ - سو &nbsp;- دیریگ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; باس - ییریگ&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; قش - ائرری</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">صفت ، به معنی زبر ، خشن</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۴ - سو - دوگود</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; باس - یوگون</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; قش - یوغون&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">صفت ، به معنی ضخیم ، کلفت</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۴ - سو - دیگ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; باس - یاگ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش &nbsp;- یاغ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم شئی ، به معنی روغن</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">. . . ادامه دارد</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">پژوهشگر : الیاس بهرامپور ( لاچچین )</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 13.75px;">زبان ترکی ، در گذر زمان ، بخش ۲</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">برای اختصار ، کلمات سومری را با « سو » ، ترکی باستان را ، با « باس » و ترکی قشقایی را ، با « قش » نشان می دهیم .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">تبدیل « ت » به « ی »</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۱ - سو - تاگا</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - یاگی</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - یاغی</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">صفت ، به معنی دشمن</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۲ - سو - تو</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - یو</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - یو</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">فعل امر به معنی بشوی ، از شستن&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۳ - سو - تیر</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - ییر&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - یئر</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم ، به معنی زمین ، به صورت ارت &nbsp;( earth ) ، وارد زبان انگلیسی شده .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">حذف «گ» از اول کلمه</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۱ - سو - گید</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - ایت</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - ایت</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">فعل امر , به معنی گم شو</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۲ - سو - گیشیگ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - ائشیک</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - ----------</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم ، به معنی در&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۳ - سو - گور</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; باس - اوْر</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; قش - اوْر&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">فعل امر ، به معنی ببر ، که واژه ی « اوْراق » ، ( داس ) از آن گرفته شده .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">تبدیل « م » به « ک » و حذف بعضی از حروف</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; سو - موشن</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - کوش</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp; قش - قوش</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم ، به معنی پرنده ی شکاری</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">تبدیل « ن » به « ی »</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۱ - سو - ناد</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - یات</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - یات</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">فعل امر ، به معنی بخواب</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۲ - سو - نانگا&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - یانگا</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - یان</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">قید مکان ، به معنی کنار ، پهلو</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۳ - سو - نینوز</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - یینچو</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - اینجی</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم شئی ، به معنی مروارید</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">تبدیل « س » به « ی »</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;سو - سول</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - یوْل</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - یوْل</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم ، به معنی راه ، جاده</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">تبدیل « ش » به « ی »</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۱ - سو - سئگ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - یاگ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - یاغ</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم شؽئ ، به معنی روغن</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۲ - سو - شیر</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - ییر</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - ییر</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم ، به معنی آواز ، سروده</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">با اندکی تغییر ، به صورت ( شعر ) ، وارد زبان عربی شده</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">۳ - سو - شوریم</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - یاریم</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - یاریم</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">قید مقدار ، به معنی نصف</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">تبدیل « س » به « چ »</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;سو - سیپاد</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - چوْپان</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - چوْبان</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم ، به معنی محافظ گله&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">افزودن « ک » به اول کلمه&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;سو - اوماه</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - کوْمک</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - کوْمک</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">مصدر ، به معنی یاری</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;سو - کوشوب</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;باس - کوش + اب</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">&nbsp; &nbsp;قش - قوش + اوی</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">اسم ، به معنی لانه ی پرنده</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">. . . ادامه دارد .</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">پژوهشگر : الیاس بهرامپور ( لاچچین )</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">منبع :</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">sümer ve türk dillerini tarihi ilgisi</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;">تالیف پروفسور عثمان ندیم تونا</span></div><div><span style="font-size: 13.75px;"><br></span></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-09-27T16:22:13+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده بخشی از کتاب "بخارای من ایل من" اثر یگانه معلم ایل استاد محمد بهمن بیگی http://myghashghaee.mihanblog.com/post/123 <div><span style="font-size: 8.25px;">بخشی از کتاب ایل من بخارای من</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">من در یك چادر سیاه به دنیا آمدم. روز تولدم مادیانی را دور از كرة‌ شیری نگاه داشتند تا شیهه بكشد. در آن ایام، اَجنّه و شیاطین از شیهة‌ اسب وحشت داشتند!</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">هنگامی كه به دنیا آمدم و معلوم شد كه بحمدالله پسرم و دختر نیستم پدرم تیر تفنگ به هوا انداخت.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ و شیهة‌ اسب آغاز كردم.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">در چهارسالگی پشت قاش زین نشستم. چیزی نگذشت كه تفنگ خفیف به دستم دادند. تا ده‌سالگی حتی یك شب هم در شهر و خانة‌ شهری به سر نبردم.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">ایل ما در سال، دو مرتبه از نزدیكی شیراز می‌گذشت. دست‌فروشان و دوره‌گردان شهر، بساط شیرینی و حلوا در راه ایل می‌گستردند. پول نقد كم بود. من از كسانم پشم و كشك می‌گرفتم و دلی از عزا درمی‌آوردم. مزة‌ آن شیرینی‌های باد و باران‌خورده و گرد و غبار گرفته را هنوز زیر دندان دارم.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">از شنیدن اسم شهر قند در دلم آب می‌شد و زمانی كه پدرم و سپس مادرم را به تهران تبعید كردند تنها فرد خانواده كه خوشحال و شادمان بود من بودم.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">نمی‌دانستم كه اسب و زینم را می‌گیرند و پشت میز و نیمكت مدرسه‌ام می‌نشانند.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">نمی‌دانستم كه تفنگ مشقی قشنگم را می‌گیرند و قلم به دستم می‌دهند.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">پدرم مرد مهمی نبود. اشتباهاً تبعید شد. دار و ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتی و ملتی به یغما رفت.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">دوران تبعیدمان بسیار سخت گذشت و بیش از یازده سال طول كشید. چیزی نمانده بود كه در كوچه‌ها راه بیفتیم و گدایی كنیم. مأموران شهربانی مراقب بودند كه گدایی هم نكنیم.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">از مال و منالمان خبری نمی‌رسید. خرج، بیخ‌گلویمان را گرفته بود. در آغازِ كار كلفَت و نوكر داشتیم ولی هردوی آنان همین كه هوا را پس دیدند گریختند و ما را به خدا سپردند. برای كسانی كه در كنار گواراترین چشمه‌ها چادر می‌افراشتند، آب‌انبار آن‌روزی تهران مصیبت بود. برای كسانی كه به آتش سرخ بُن و بلوط خو گرفته بودند زغال منقل و نفت بخاری آفت بود. برای كسانی كه فارس زیبا و پهناور میدان تاخت و تازش بود زندگی در یك كوچة‌ تنگ و خاك‌آلود، مرگ و نیستی بود. برای مادرم كه سراسر عمرش را در چادر باز و پرهوای عشایری به سر برده بود، تنفس در اتاقكی محصور، دشوار و جانفرسا بود. برایش در حیاط چادر زدیم و فقط سرمای كشنده و برف زمستان بود كه توانست او را به چهاردیواری اتاق بكشاند. من در چادر مادرم می‌خوابیدم. یك شب دزد لباس‌هایمان را برد. بی‌لباس ماندم و گریستم. یكی از تبعیدی‌هایِ ریزنقش، لباسش را به من بخشید. باز هم بلند و گشاد بود ولی بهتر از برهنگی بود. پوشیدم و به راه افتادم. بچه‌های كوچه و مدرسه خندیدند.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">ما قدرت اجارة‌ حیاط دربست نداشتیم. كارمان از آن زندگی پرزرق و برق كدخدایی و كلانتری به یك اتاق كرایه‌ای در یك خانة‌ چند اتاقی كشید. همه جور همسایه در حیاطمان داشتیم: شیرفروش، رفتگر شهرداری، پیشخدمت بانك و یك زن مجرد. اسم زن همدم بود. از همه دلسوزتر بود.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">پدرم تحت نظر شهربانی بود. مأمور آگاهی داشت. برای خرید خربزه هم كه می‌رفت، مأمور دولت در كنارش بود. بیش از بیست تبعیدی قشقایی در تهران بود. هر تبعیدی مأموری داشت. مأمور ما از همه بیچاره‌تر بود. زیرا ما خانه‌ای نداشتیم كه او در آن بنشیند و بیاساید. سفره‌ای نداشتیم كه از او پذیرایی كنیم. ناچار یك حلبی خالی نفتی توی كوچه می‌گذاشت و روی آن روزنامه‌ای پهن می‌كرد، می‌نشست و ما را می‌پایید.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">او از كارش و ما از نداری خود شرمنده بودیم.روزی پدرم را به شهربانی خواستند. ظهر نیامد.مأمور امیدوارمان كرد كه شب می‌آید. شب هم نیامد. شب‌های دیگر هم نیامد. غصه مادر و سرگردانی من و بچه‌ها حد و حصر نداشت. پس از ماه‌ها انتظار یك روز سر و كله‌اش پیدا شد. شناختنی نبود. شكنجه دیده بود. فقط از صدایش تشخیص دادیم كه پدر است. همان پدری كه اسب‌هایش اسم و رسم داشتند. همان پدری كه ایلخانی قشقایی بر سفرة‌ رنگینش می‌نشست. همان پدری كه گله‌های رنگارنگ و ریز و درشت داشت و فرش‌های گران‌بهای چادرش زبان‌زد ایل و قبیله بود. همان پدری كه از چوب پْر شاخه و بلند تفنگ آویزش بیش از ده تفنگ گلوله زنی و ساچمه زنی آویزان بود؛ ریشارد طلا كوبیده و ده تیر خرده‌زن انگلیسی، واسموس و كروپ آلمانی، سه تیرهای روسی و فرانسوی، و پنج‌تیرپران بلژیكی.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">پدرم غصه می‌خورد. پیر و زمین‌گیر می‌شد. هر روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌گشت. همه چیزش را از دست داده بود. فقط یك دلخوشی برایش مانده بود. پسرش با كوشش و تلاش درس می‌خواند. من درس می‌خواندم. شب و روز درس می‌خواندم. به كتاب و مدرسه دلبستگی داشتم. دو كلاس یكی می‌كردم. شاگرد اول می‌شدم. تبعیدی‌ها، مأموران شهربانی و آشنایان كوچه و خیابان به پدرم تبریك می‌گفتند و از آیندة‌ درخشانم برایش خیال‌ها می‌بافتند.</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">سرانجام تصدیق گرفتم. تصدیق لیسانس گرفتم. یكی از آن تصدیق‌های پر رنگ و رونق روز.</span></div> text/html 2018-07-30T15:08:03+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده بهمن بیگی و اختلاس http://myghashghaee.mihanblog.com/post/122 <div><span style="font-size: 8.25px;">خرداد سال 54 بود، برای امتحان متفرقه در دبیرستان عشایری زودتر از همکاران شاغل در ایل شاهسون به شیراز آمدم..</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;">صبح برای گرفتن حقوق شش ماه و عیدی به اداره عشایری خیابان باغ ارم رفتم تا وارد حیاط شدم استاد بهمن بیگی از پله های جلو اطاقش با داد و فریاد پایین آمد. دنبال کسی می گشت. بالاخره زنده یادان استاد شهبازی و جناب کوچک کریمی با هزار سلام و صلوات استاد را آرام کردند. آخرین لاین حیاط، درست جلو ساختمان، معلمان صف کشیده بودند. حقوق و عیدی خود را نقد می گرفتند از همه قبایل بودند. استاد فرصت را غنیمت شمردند بالای پله ها ایستادند و فرمودند: معلمان عزیز توجه کنید؛ نمی دانید چرا عصبانیم ولی بهتون می گویم به راننده که متاسفانه با خودم نسبت خویشاوندی دارد 50 تخته چادر دادن ببرد به کردستان تحویل نمایندگی آموزش عشایر بدهد الان برگشته میگوید که یک تخته چادر گم شده است!! معلومه که این چادر را فروخته است. درحضور شما اخراجش میکنم حقوقش توقیف، باید برود بروجن یک تخته چادر بخرد با ماشین عبوری ببرد و به فرمانداری سنندج تحویل بدهد و برگردد شاید بخشیدمش. راننده همین کار را کرده بود. دوماه طول کشیده بود. شهریور بود می خواستیم برویم دشت مغان تو اداره دیدمش &nbsp;لاغر و مردنی شده بود. سوال کردم چه خبر؟ گفت: تازه شدم مستخدم دربِ اطاق بهمن بیگی! اگر کارم خوب باشه از اول مهر هم حقوقم آزاد می شود و بخشیده میشوم. همین اتفاق افتاد استاد ماشین خاور را از او گرفت تا راننده جیپ تویوتا درکنار راهنمای تعلیماتی باشد و تخلف نکنه..</span></div><div><span style="font-size: 8.25px;"> text/html 2017-02-17T07:52:36+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده بهمن بیگی و باران http://myghashghaee.mihanblog.com/post/121 <div><br></div><div>سال سختی بود.&nbsp;</div><div>آسمان بی ابر</div><div>&nbsp;و زمین بی باران شده بود.</div><div>&nbsp;هر بامداد خورشید بی رحم می‌تابید.</div><div>&nbsp;هر شام‌گاه ماه بی شرم می‌درخشید.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مردم ایل از خنده‌ی ستارگان به جان آمده بودند.&nbsp;</div><div>گریه‌ی ابر می‌خواستند .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;از روشنایی ماه و آفتاب بیزار بودند.</div><div>&nbsp;ابر می‌خواستند، ابر تیره و تار،</div><div>&nbsp;ابر ظلمانی و سنگین و پیچان،</div><div>&nbsp;ابر جواهر ریز و گوهر زا....</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;ایل تشنه بود.</div><div>&nbsp;آب کم‌ یاب بود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>زمستانی سرد و خشک و دراز عرصه را بر همه تنگ کرده بود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;باد شوم جنوب که با ابرهای باران‌زای خاور و باختر کینه داشت شب و روز می‌وزید.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;شاخه‌های نیمه برهنه‌ی درختان با پوست ترک خورده در تمنای باران آن قدر خم می‌شدند که می‌شکستند.&nbsp;</div><div>بین بلندی‌های کوهسار که اندک گیاهی داشتند و چاه‌ها و آبش‌خورها که در ته دره‌ها بودند فرسنگ‌ها فاصله بود.&nbsp;</div><div>گوسفندان و شبانان برای آن که هر دو به نعمت دست یابند از پا افتاده بودند. پا افزار شبانان پاره شده بود. ....&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از خرمی و نشاط اثری بر جای نمانده بود</div><div>عروسی ها، شکارها، قیقاج ها، شیهه اسبها،&nbsp;</div><div>چکا چاک تفنگها پایان یافته بود</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بی آبی بیداد می کرد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مردان ایل تیشه به دست و طناب بر کمر به اعماق چاهها فرو می رفتند، و به امید اندکی آب سنگها و خاکها را زیر و رو می کردند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>بره ها و کهره ها ، آبنوشها ی نمناک حاشیه چاهها را زبان می زدند&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>بوی خشکسال هوا را آلوده بود، مرگ و میر چهارپایان آغاز گشته بود&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>لاشخورها در آسمان می چرخیدند کفتارها در بیابان زوزه می کشیدند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قحطی در کمین بود</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>من که هرچه داشتم&nbsp;</div><div>از ایل داشتم و نمی توانستم در غم بزرگش شریک نباشم،&nbsp;</div><div>دست به دامن دوستان خنجی زدم</div><div>شهرک خنج همسایه قدیمی ما بود</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>این شهرک در مشرق رودخانه قره قاج قرار داشت شیب تند رود آنگاه که از این سامان&nbsp;</div><div>می گذشت، به سوی مغرب بود</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>قره قاج دار و ندارش را نثار مغرب می کرد&nbsp;</div><div>و مشرق را از یاد برده بود&nbsp;</div><div>مغرب رود آباد و پر رونق بود</div><div>باغها و بستانهای فراوان داشت</div><div>کشتزارهای غلات،و حبوبات داشت.&nbsp;</div><div>کنجد و پنبه و شلتوک داشت.</div><div>مالکان زورمند، تاجران عمده و ماموران زبده داشت</div><div>خنج و بلوک خنج هیچ یک از اینها را نداشت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ولی</div><div>&nbsp;در عوض خلق و خوی اصیل جنوبی</div><div>&nbsp;و گرمسیری داشت</div><div>&nbsp;مردان ساده&nbsp;</div><div>و راستگو داشت</div><div>&nbsp;آدمهای دلسوز و غیرتمند داشت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;رودخانه قره‌قاج</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مرز زیبای آبی&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پر پیچ و خمی بود</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بین ثروت و مکنت&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;و جوانمردی و فتوت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>من از دوستان خنجی که جز خرما و محصول دیم درآمد دیگری نداشتند</div><div>&nbsp;ولی</div><div>&nbsp;مردمی سخت کوش</div><div>&nbsp;و دور اندیش بودند&nbsp;</div><div>&nbsp;و انبار آذوقه شان&nbsp;</div><div>&nbsp;هیچگاه تهی نمی شد</div><div>&nbsp;خواستم&nbsp;</div><div>تا همسایه ها را از تنگنا برهانند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;وپیش از آنکه</div><div>&nbsp;اشرفی عروسان&nbsp;</div><div>و جهیزیه دختران&nbsp;</div><div>از چادرها به چهار دیواریها&nbsp;</div><div>سرازیر شود</div><div>&nbsp;به یاری و یاوری برخیزند&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>پاسخ آنان کریمانه و مساعد بود</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>وعده دادند که با دست پر به چادر من بیایند</div><div>و قرار و مدار داد و ستد را با ریش سفیدان طایفه بگذارند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آمدند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>یکی از غروب‌های غمگین اسفند بود.</div><div>هنوز قوت و غذایی در بساط داشتیم&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>سرگرم پذیرایی از عزیزان خنجی بودم &nbsp;</div><div>که نامه‌ای محبت‌آمیز از ملک منصورخان قشقایی که در آن ایام ایلخانی ایل بود به دستم رسید. ..</div><div>نامه را در حضور همه باز کردم و خواندم</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; نوید باران بود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;پیش‌گوی کهنه‌کار و هواشناس طایفه‌ی قراچه، یکی از طوایف قشقایی،</div><div>&nbsp;از راهی دور، به خانه خان آمده بشارت و هشدار داده بود که چادرها را اگر در گودی باشند جا به جا کنیم،</div><div>&nbsp;طناب‌ها را سفت ببندیم،&nbsp;</div><div>میخ‌ها را محکم بکوبیم&nbsp;</div><div>و از مسیر سیل‌ها بپرهیزیم. ...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>خنجی های دیم کار&nbsp;</div><div>از همسایگان چادرنشین&nbsp;</div><div>خود نیز تشنه تر بودند.</div><div>برکه های آبشان ته کشیده بود</div><div>شادی و هیجان ما حد و حصر نداشت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>محال بود که هواشناسان خبره طایفه قراچه از راهی چنان دور بیایند و امیدی چنین بزرگ را بیهوده در دل خان و مردم ایل برانگیزند</div><div>ما به تجربه دریافته بودیم که اینان بی حساب و کتاب نیستند</div><div>و رمز و رازی با سپهر برین دارند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;هنوز ستاره‌ها بی‌پروا به سرنوشت ما می‌درخشیدند که من و مهمانانم به خواب رفتیم.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ساعتی بیش نگذشت که</div><div>با هلهله‌ی مادر</div><div>از خواب بیدار شدم&nbsp;</div><div>و مهمانان را بیدار کردم&nbsp;</div><div>تا همه با هم</div><div>&nbsp;نوای فرح‌بخش باران را بشنویم</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;و به آهنگ دل‌انگیز برخورد مرواریدهای زلال و سفید با چادرهای گرد گرفته و سیاه گوش بدهیم.&nbsp;</div><div>من از روزگار دوردست لالایی و گهواره تا اکنون که دو اسبه به سوی خاموشی می‌روم آهنگی بدین دل‌نشینی نشنیده‌ام.</div><div>&nbsp;آهنگ ریزش باران</div><div>&nbsp;بر خاک،&nbsp;</div><div>&nbsp;بر درخت،</div><div>&nbsp;بر ظرف‌های پراکنده‌ی مسی،</div><div>&nbsp;بر پیت‌های حلبی،</div><div>&nbsp;بر پیر و جوان</div><div>&nbsp;و بر انسان و حیوان.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>نه که آهنگ</div><div>&nbsp;بلکه بانگ با شکوه فتح و ظفر بود.</div><div>&nbsp;شیپور پیروزی زندگی بود بر مرگ،</div><div>&nbsp;پیروزی سرسبزی و خرمی</div><div>&nbsp;بر تیرگی و نومیدی.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;از کتاب "اگر قره‌قاج نبود"</div><div>&nbsp;نوشته‌ی محمد بهمن‌بیگی</div> text/html 2016-12-27T19:11:45+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده کلاه ناصر خانی http://myghashghaee.mihanblog.com/post/120 <p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">در قرن نوزدهم، مردان عادی ایل شلوارهای دمپا گشاد (تنبان)، پیرهن‌های بی یقه (قیناق)،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7" class="mw-redirect" title="عبا" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">عبایی</a>&nbsp;بلند (<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82" title="ارخالق" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ارخالق</a>) که با&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84" title="شال" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">شال</a>&nbsp;محکمش می‌کردند و قبای&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%AF" title="نمد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">نمدی</a>&nbsp;گرم (کپنک) می‌پوشیدند. ایشان کلاه نمدی سیاه گردی (برک) نیز بر سر می‌گذاشتند.&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF" title="تفنگ" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">تفنگ</a>،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88" title="چاقو" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">چاقو</a>،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1" title="خنجر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">خنجر</a>،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1" title="شمشیر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">شمشیر</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%85%D8%A7%D9%82" title="چماق" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">چماق</a>&nbsp;نیز از مهمترین قسمت‌های آراستگی مردان به شمار می‌آمد. در حالی که در شهرها خاصان قشقایی به ویژه عالی مقامان‌شان لباسی شبیه به خاصان&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1" class="mw-redirect" title="قاجار" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">قاجاری</a>&nbsp;می‌پوشیدند: پیرهن بی یقه، عبای بلند و کلاه پوستی بلند و دواری که گاه سرش تخت بود.</p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">در آغاز قرن بیستم مردها پیراهن بی یقه سفید، شلوار گشاد سیاه که دم پایشان جمع شده بود، قبایی که جلویش با کمربند بسته می‌شد، و کلاه کوتاه و گرد نمدی می‌پوشیدند. بعضی مردها نیز ژاکت‌های پوستی و جلیقه‌های نمدی می‌پوشیدند. پاپوششان نیز مانند همه ایران&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%88%D9%87" title="گیوه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">گیوه</a>&nbsp;(ملکی) بود. برای جشن‌ها،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1" title="شکار" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">شکار</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF" title="جنگ" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">جنگ</a>&nbsp;مردها عبای نازکی به نام&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D9%82%D8%A7" title="چوقا" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">چوقا</a>&nbsp;می‌پوشیدند. بستن قطار فشنگ نیز مایه مباهات بود. مردهای طوایف گوناگون قشقایی بر اساس کمربند و شیوه بستن قطار فشنگشان قابل تشخیص بودند.</p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">از ۱۳۰۷ که&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87" title="رضاشاه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">رضاشاه</a>&nbsp;پوشیدن لباس‌های محلی را ممنوع کرد تا ۱۳۲۰ که مجبور به استعفا شد، مردان قشقایی از پوشیدن قبا، کمربند و کلاهشان منع شدند. ایشان مانند تمامی مردم ایران (به جز روحانیون) مجبور به پوشیدن لباس‌های غربی شدند. پس از ۱۳۲۰ قشقایی‌ها به پوشیدن لباس‌های گذشته‌شان روی آورند با این تفاوت که&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="آرخالق (صفحه وجود ندارد)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0);">آرخالق</a>&nbsp;به لباس مهمانی تبدیل شد و چوقا ورافتاد. در همین زمان&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="ناصر قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ناصرخان قشقایی</a>&nbsp;که از زندان&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87" title="رضاشاه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">رضاشاه</a>&nbsp;گریخته بود و در پی ایفای نقش مؤثری در مقام ایلخانی ایل قشقایی بود، کلاهی جدید (<a href="https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="دوگوشی (صفحه وجود ندارد)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0);">دوگوشی</a>) به قشقایی‌ها عرضه کرد که در رنگ‌های<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C" title="نخودی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">نخودی</a>، مازویی و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C" title="خاکستری" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">خاکستری</a>، از نمد ساخته می‌شد. این کلاه به سرعت توسط مردان قشقایی پذیرفته شد و به سمبلی از قدرت، خودمختاری و هویت قشقایی‌ها بدل شد.</p> text/html 2016-12-27T19:06:41+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده نقش قشقایی ها در نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران http://myghashghaee.mihanblog.com/post/119 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">در جریان ملی شدن نفت برادران قشقایی همگی از مصدق، حمایت گسترده‌ای کردند. قشقایی‌ها از زمان والی گری مصدق در فارس با او ارتباط دوستانه‌ای داشتند به همین خاطر و همچنین به خاطر مبارزه همیشگی شان با&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C" class="mw-redirect" title="سلسله پهلوی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">پهلوی‌ها</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">، برادران قشقایی به عضویت&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C" class="mw-disambig" title="جبهه ملی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">جبهه ملی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;درآمدند. در بررسی قرارداد&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="گس-گلشائیان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">گس-گلشائیان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="خسرو قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">خسرو قشقایی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;به عنوان منشی مصدق مشغول بود. در کمیسیون نفت برای بررسی ملی شدن نفت نیز وی تلاش‌های بسیاری در کنار مصدق کرد.</span><sup id="cite_ref-15" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: sans-serif; font-size: 0.75em; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱۴]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">با آغاز نخست وزیری مصدق تحرکات قشقایی‌ها نیز گسترده‌تر شد، در ۱۳۳۰ خسرو و ناصر قشقایی به&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" class="mw-redirect" title="آمریکا" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">آمریکا</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">سفر کردند و به وسیله مطبوعات و محافل سیاسی آن کشور سعی در نشان دادن حقانیت ایران کردند.</span><sup id="cite_ref-16" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: sans-serif; font-size: 0.75em; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-16" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱۵]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;همچنین در دی ماه همان سال دکتر مصدق از&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="ناصر قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ناصر قشقایی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;که برای بیماری پسرش به آمریکا رفته بود خواست که برای نفت ایران بازاریابی کند، وی نیز خریدارانی یافت که البته چون خرید را منوط به توصیه دولت آمریکا کرده بودند نتیجه‌ای نداد. وی در این سفر مصاحبه‌هایی نیز انجام داد و وزیر خارجه آمریکا را به طرفداری از&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3" class="mw-redirect" title="انگلیس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">انگلیسی‌ها</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;متهم نمود و اظهار کرد در صورت حمله هر قدرت خارجی به ایران ایل قشقایی به جنگشان خواهد رفت. همین صحبت‌ها انگلیسی‌ها و دربار را واداشت تا دست به تحریکاتی علیه قشقایی‌ها بزنند و شایع شود که قشقایی‌ها قصد شورش در برابر دولت دارند. برای پایان دادن به این مسائل ناصرخان در سخنرانی ای در&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7" class="mw-redirect" title="مجلس سنا" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">مجلس سنا</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;حمایت همه‌جانبه‌اش را از مصدق اعلام کرد و در نامه‌ای به مصدق اظهار داشت که حاضر است یک سوم زمین‌های کشاورزی اش را در اختیار دولت بگذارد تا صرف هزینه‌های جاری دولت شود. در&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D8%B1" class="mw-redirect" title="قیام سی تیر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">قیام سی تیر</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;۱۳۳۱ مردم را به قیام دعوت نمودند و همچنین تهدید کردند که برای حمایت از مصدق در فارس به پادگان شیراز حمله خواهند نمود.</span><sup id="cite_ref-17" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: sans-serif; font-size: 0.75em; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-17" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱۶]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;پس از سی تیر نیز ارتش به اقداماتی علیه ایل قشقایی دست زد که ناصر قشقایی ارتش را متهم کرد که برای حفاظت از منافع انگلیسی‌ها وارد عمل شده‌است، البته با پیگیری‌های مصدق این تنش‌ها پایان یافت. در جریان اختلاف میان اعضای&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C" class="mw-disambig" title="جبهه ملی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">جبهه ملی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;برادران قشقایی در کنار مصدق ماندند و تلاش بسیاری برای کنار آمدن اعضای جبهه انجام دادند.</span><sup id="cite_ref-18" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: sans-serif; font-size: 0.75em; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-18" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱۷]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">در ۲۷ فروردین ۱۳۳۲ زمانی که اعضای&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="حزب برادران" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">حزب برادران</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;که مخالف مصدق بودند به دفتر&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86" class="mw-redirect" title="اصل چهار ترومن" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">اصل چهار</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;در شیراز حمله کردند، کارمندان آمریکایی آن به یاری&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C" class="mw-redirect" title="محمد بهمن بیگی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">محمد بهمن بیگی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;به</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D8%B1%D9%85" title="باغ ارم" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">باغ ارم</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;شیراز منتقل شدند و مورد حمایت قشقایی‌ها قرار گرفتند، همچنین ناصرخان تعدادی زیادی از تفنگچیان قشقایی را برای حمایت از ایشان به شیراز فرستاد. در این دوران انگلیسی‌ها که از قشقایی‌ها بیمناک شده بودند دست به تحریک ایلات دیگر برای مقابله با قشقایی‌ها زدند که با هوشیاری ناصرخان نتیجه نداد.</span> text/html 2016-12-27T18:52:39+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده قشقایی ها پس از اشغال ایران توسط متفقین http://myghashghaee.mihanblog.com/post/118 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">پس از&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85" title="اشغال ایران در جنگ جهانی دوم" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">اشغال ایران در جنگ جهانی دوم</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">، زمانی که&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87" title="رضاشاه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">رضاشاه</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">از سلطنت استعفا داد،&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="ناصر قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ناصرخان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;و برادرش&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="خسرو قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">خسروخان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;از</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="تهران" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">تهران</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;گریختند و با شتاب به سوی&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" class="mw-disambig" title="فارس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">فارس</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;رفتند. ناصرخان خود را ایلخان نامید، کنترل تمامی اراضی ایل قشقایی را به دست گرفت و دستور به از سرگیری کوچ داد. او</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="انگلیسی‌هراسی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">انگلیسی‌هراسی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;و ماهی گرفتن از آب گلالود را از پدرش به ارث برده بود. با اطمینان از اینکه یورش&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C" title="آلمان نازی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">آلمانی‌ها</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;به سمت</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2" title="قفقاز" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">قفقاز</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;آغازی برای لشکرکشی شان به&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ایران</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;و آزادی ایران از دست انگلیسی‌ها منفور است، او نیز همچون پدرش تصمیم گرفت که در یک درگیری جهانی دیگر سمت آلمانی‌ها را بگیرد. در بهار ۱۹۴۲ زمانی که آگاه شد یکی از عوامل آلمانی به نام&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3" title="شولتسه هولتوس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">شولتسه هولتوس</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;در تهران پنهان شده‌است، به فارس فراخواندش. پس از آن هولتوس به&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" class="mw-redirect mw-disambig" title="فیروز آباد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">فیروز آباد</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;آمد و مشاور نظامی ناصرخان شد.</span><sup id="cite_ref-iranica2003_1-18" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: sans-serif; font-size: 0.75em; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-iranica2003-1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;همزمان دو تن از برادران ناصرخان به نام‌های&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="ملک منصورخان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ملک منصورخان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" class="mw-redirect" title="محمد حسین قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">محمدحسین خان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">که در انگلستان تحصیل می‌کردند به&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86" title="آلمان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">آلمان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;رفته بودند و به عضویت&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C" title="ارتش آلمان نازی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ارتش آلمان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;در آمده بودند. به تصور قشقایی‌ها در صورت پیروزی آلمان بر متفقین،&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="ناصر قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ناصر خان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;به عنوان مدعی اصلی تاج و تخت&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ایران</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;مطرح می‌شد و حتی در بین قشقایی‌ها شایع شده بود که&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1" class="mw-redirect" title="هیتلر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">هیتلر</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">، ناصر خان را به عنوان پادشاه ایران برگزیده‌است.</span><sup id="cite_ref-8" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: sans-serif; font-size: 0.75em; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-8" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۷]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;انگلیسی‌ها که از اتحاد ارتشیان هوادار&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C" title="آلمان نازی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">آلمان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;با قشقایی‌ها (اتحاد میلیون ایران) بیمناک شده بودند، نخست کوشیدند با پیشنهاد پرداخت پنج میلیون تومان وجه نقد و حمایت از خودمختاری قشقایی‌ها با آنها کنار بیایند. پس از نتیجه ندادن مذاکرات، انگلیسی‌ها&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C" class="mw-redirect" title="سرلشکر زاهدی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">سرلشکر زاهدی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;را از&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" title="اصفهان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">اصفهان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;ربوده به&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86" title="فلسطین" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">فلسطین</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">تبعید کردند، قوام الملک را به حرکت واداشتند و دولت ایران را وادار کردند تا&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C" title="محمد شاه‌بختی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">سپهبد شاه‌بختی</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;را فرمانده نیروهای جنوب و به استانداری فارس منسوب کند.</span><sup id="cite_ref-9" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: sans-serif; font-size: 0.75em; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-9" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۸]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;شاه‌بختی قصد داشت با استقرار نیرو و بمباران مسیرهای کوچ، قشقایی‌ها را به بیابان‌ها براند که با عبور قشقایی‌ها از مسیرهای صعب العبور کوهستانی ناکام ماند.</span><sup id="cite_ref-10" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: sans-serif; font-size: 0.75em; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-10" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۹]</a></sup><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;جنگ در اردیبهشت ۱۳۲۲ با حمله نیروهای تحت فرمان شاه‌بختی به قشقایی‌ها آغاز شد. در آغاز قشقایی‌ها پیروزی‌های زیادی به دست آوردند اما با یورش نیروهای&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87" title="ایلات خمسه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ایلات خمسه</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;به رهبری قوام که توسط انگلیسی‌ها تجهیز شده بودند ورق برگشت و ناصرخان دستور عقب‌نشینی داد.</span> text/html 2016-12-27T18:50:22+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده قشقایی ها در دوران پهلوی اول http://myghashghaee.mihanblog.com/post/117 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">در دوره پادشاهی&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87" title="رضاشاه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">رضاشاه</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">، قشقایی‌ها از سختی‌های بسیاری آسیب دیدند. در سال ۱۹۲۶&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" class="mw-redirect" title="صولت الدوله قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">صولت الدوله</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;و پسر بزرگش&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="ناصر قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ناصرخان</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;به عنوان نمایندگان&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C" title="مجلس شورای ملی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">مجلس</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;جدید به</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="تهران" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">تهران</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;فراخوانده شدند، اما به زودی دریافتند که در حقیقت زندانیان شاه هستند. آنها وادار به همکاری با دولت مرکزی در خلع سلاح ایل قشقایی شدند. پس از آن از مصونیت نمایندگی شان خلع شده و روانه زندان شدند. در همین حال فرماندهان نظامی، در راس طوایف مختلف قشقایی قرار گرفتند، ایلیاتی‌ها وادار به پیروی از قانون بسیار منفور&nbsp;</span><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="خدمت اجباری" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">خدمت اجباری</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;شاه شدند و نظام جدید مالیاتی ای به اجرا گذاشته شد که همواره مورد سوء استفاده مأموران فاسد مالیاتی بود.</span> text/html 2016-12-27T18:48:23+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده قشقایی ها در دوران مشروطه http://myghashghaee.mihanblog.com/post/116 <p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">در&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87" class="mw-redirect" title="انقلاب مشروطه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">انقلاب مشروطه</a>&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" class="mw-disambig" title="فارس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">فارس</a>&nbsp;تبدیل به عرصه آشوب بی‌سابقه دو گروه رقیب، برای تسلط به آن شده بود. در آغاز، در پی حمایت&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C" title="خاندان قوام شیرازی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">خاندان قوام</a>&nbsp;از سلطنت طلبان، قشقایی‌ها در صف حامیان مشروطه درآمدند. بعدتر که&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7" class="mw-redirect" title="بختیاری‌ها" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">بختیاری‌ها</a>&nbsp;بر تهران تسلط پیدا کردند و قوام درکنار آنها قرار گرفت،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" class="mw-redirect" title="صولت الدوله قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">صولت الدوله</a>&nbsp;اتحادی ضد بختیاری و ضد قوامی با&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84" title="شیخ خزعل" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">شیخ خزعل</a>&nbsp;و<a href="https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سردار اشرف (صفحه وجود ندارد)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0);">سردار اشرف</a>&nbsp;والی&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D9%88%D9%87_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87)" title="پشتکوه (منطقه)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">پشت کوه</a>&nbsp;برقرار کرد که به&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="اتحاد جنوب (صفحه وجود ندارد)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0);">اتحاد جنوب</a>معروف شد.<sup id="cite_ref-iranica2003_1-12" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 0.75em; background: none;"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-iranica2003-1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">جنگ داخلی در&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" class="mw-disambig" title="فارس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">فارس</a>&nbsp;با شدتی بیشتر در گرفت زیرا<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7" title="بریتانیا" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">بریتانیا</a>&nbsp;نیز در آن دخالت می‌کرد. بریتانیایی‌ها که انحصار<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA" class="mw-redirect" title="نفت" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">نفت</a>&nbsp;را در&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="خوزستان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">خوزستان</a>&nbsp;در دست داشتند از&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="اتحاد جنوب (صفحه وجود ندارد)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0);">اتحاد جنوب</a>احساس خطر می‌کردند. آنها همچنین از راهزنی‌های بسیار و عوارض زیادی که نیروهای عشایری در جاده&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="بوشهر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">بوشهر</a>-<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" title="شیراز" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">شیراز</a>&nbsp;(که شریان اصلی&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA" title="تجارت" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">تجارت</a>&nbsp;بریتانیا در ایران بود) طلب می‌کردند بیمناک شده بودند. چون این راه از میان زمین‌های قشقایی‌ها می‌گذشت بازرگانان بریتانیایی&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" class="mw-redirect" title="صولت الدوله قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">صولت الدوله</a>&nbsp;را مقصر می‌دانستند. از همین رو&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C" title="کنسولگری" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">کنسولگری</a>&nbsp;بریتانیا در&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" title="شیراز" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">شیراز</a>&nbsp;به یکی از کانون‌های هوادار&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C" title="خاندان قوام شیرازی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">قوام</a>&nbsp;در شیراز تبدیل شد. در ژوئیه ۱۹۱۱ زمانی که نیروهای قشقایی همراه نیروهای فرماندار هوادار قشقایی،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ناظم السلطنه (صفحه وجود ندارد)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0);">ناظم السلطنه</a>، به طور ناگهانی به مواضع قوام در تمام شهر یورش بردند، آشفتگی در فارس به اوج خود رسید. در&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84" title="جنگ جهانی اول" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">جنگ جهانی اول</a>، فارس بار دیگر به آشفته بازار تبدیل شد. زمانی که انور پاشا اعلام جهاد کرد،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="عثمانی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">عثمانی‌ها</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86" title="امپراتوری آلمان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">آلمانی‌ها</a>&nbsp;بر این باور بودند که<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="مسلمانان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">مسلمانان</a>&nbsp;از&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C" title="آفریقای شمالی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">شمال آفریقا</a>&nbsp;تا شمال&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="هندوستان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">هندوستان</a>&nbsp;علیه&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86" class="mw-redirect" title="متفقین" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">متفقین</a>قیام خواهند کرد و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ایران</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="افغانستان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">افغانستان</a>&nbsp;بی طرف مجبور به طرفداری از ایشان خواهند شد.&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86" title="امپراتوری آلمان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">آلمانی‌ها</a>&nbsp;در نظر داشتند که عوامل گسترده‌ای را به این دو کشور بفرستند، اما زمانی که طرح آنگونه که می‌خواستند پیش نرفت در آخر آلمانی‌ها تنها دو گروه کوچک از عواملشان را به&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ایران</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="افغانستان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">افغانستان</a>فرستادند.</p> text/html 2016-12-27T18:46:25+01:00 myghashghaee.mihanblog.com کیامرث بخشی زاده قشقایی ها در دوران قاجار http://myghashghaee.mihanblog.com/post/115 <p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">با شکست&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF" class="mw-redirect" title="لطفعلی خان زند" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">لطفعلی خان</a>&nbsp;از&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="آقا محمد خان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">آقا محمد خان</a>&nbsp;و تأسیس سلطنت<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1" class="mw-redirect" title="قاجار" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">قاجار</a>، جانی خان و اقوامش به کوه‌های&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3" title="زاگرس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">زاگرس</a>&nbsp;پناه بردند، جایی که ایشان تا مرگ آقامحمد خان در آن پنهان بودند. آقا محمد خان انتقامش را از ایل قشقایی با فرستادن قسمتی از ایل به شمال ایران گرفت، از سوی دیگر در همان دوران بسیاری از طوایف&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1" class="mw-redirect" title="لر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">لر</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF" class="mw-redirect" title="کرد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">کردی</a>&nbsp;که به همراه کریم خان زند به&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" class="mw-disambig" title="فارس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">فارس</a>&nbsp;آمده بودند به ایل قشقایی پیوستند و همین سبب افزایش قابل ملاحظه جمعیت ایل شد.<sup id="cite_ref-iranica2003_1-7" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 0.75em; background: none;"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-iranica2003-1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">در ۱۸۱۸ جانی خان مقام ایلخانی را به دست آورد،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="حسن فسایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">فسایی</a>مدعی است که این اولین بار است که از این عنوان در<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" class="mw-disambig" title="فارس" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">فارس</a>&nbsp;استفاده شده‌است. پس از آن تمامی روسای بعدی قشقایی‌ها این عنوان را یدک می‌کشیدند. پس از جانی خان، فرزند ارشدش محمدعلی خان جانشین وی شد. با اینکه محمدعلی خان همواره مریض بود و بیشتر از&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D8%B1%D9%85" title="باغ ارم" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">باغ ارم</a><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" title="شیراز" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">شیراز</a>&nbsp;ایل را رهبری می‌نمود، قدرت خارق‌العاده به دست آورد. نه تنها قشقایی‌ها بلکه دیگر ایل‌های مهم فارس از جلمه&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88" title="بهارلو" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">بهارلو</a>،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88" title="آینالو" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">آینالو</a>&nbsp;و نفر نیز تحت اقتدار او بودند. او همچنین روابط خوبی با&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1" class="mw-redirect" title="سلسله قاجار" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">قاجارها</a>&nbsp;برقرار کرد، با دختر<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7" title="حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما</a>&nbsp;حاکم فارس ازدواج کرد و همچنین تصمیم داشت که یکی از دختران&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87" class="mw-redirect" title="محمد شاه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">محمد شاه</a>&nbsp;قاجار را به ازدواج یکی از پسرانش در آورد. اما در نهایت به<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="تهران" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">تهران</a>&nbsp;فراخوانده شد و مجبور به اقامت در دربار شد.<sup id="cite_ref-iranica2003_1-8" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 0.75em; background: none;"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-iranica2003-1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">محمدعلی خان در اوایل سلطنت&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87" class="mw-redirect" title="ناصرالدین شاه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ناصرالدین شاه</a>&nbsp;به شیراز بازگشت و سه سال بعد درگذشت و برادرش، محمد قلی خان، که البته قدرتش به خاطر ثبات دولت مرکزی محدودتر بود، جانشین وی شد.<sup id="cite_ref-iranica2003_1-9" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 0.75em; background: none;"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-iranica2003-1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱]</a></sup>&nbsp;در ۱۸۵۰ میلادی پنج محله&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C" title="حیدری نعمتی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">نعمتی</a>&nbsp;شیراز به ضدیت با خانواده&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1" title="حاج ابراهیم کلانتر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">حاج ابراهیم کلانتر</a>&nbsp;که قدرت آنها در پنج محله&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C" title="حیدری نعمتی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">نعمتی</a>&nbsp;نهفته بود برخاستند و با قشقایی‌ها متحد شدند. همزمان&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7" class="mw-redirect" title="بختیاری‌ها" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">بختیاری‌ها</a>و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C" title="بویر احمدی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">بویر احمدی‌ها</a>&nbsp;به خاطر درگیری‌های داخلی از مقابله با قشقایی‌ها بازماندند و می‌رفت که قشقایی‌ها قدرت برتر فارس شوند.&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="قاجاریان" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">قاجاریان</a>&nbsp;که بیمناک شده بودند به پسر بزرگ<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1" title="حاج ابراهیم کلانتر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">حاج ابراهیم کلانتر</a>، علی محمد خان عنوان قوام الملکی دادند و وی را حکمران فارس کردند و همچنین پنج ایل<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C" title="باصری" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">باصری</a>،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87" title="عرب خمسه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">عرب</a>،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B1_(%D8%A7%DB%8C%D9%84)" title="نفر (ایل)" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">نفر</a>،&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88" title="بهارلو" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">بهارلو</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88" title="اینانلو" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">اینانلو</a>&nbsp;را با عنوان خمسه متحد کردند و ایلخانی اش را به قوام دادند تا مقابل قشقایی‌ها بایستند.<sup id="cite_ref-.D8.A2.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.87.D8.A7.D9.85.DB.8C.D8.A7.D9.86_6-0" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 0.75em; background: none;"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-.D8.A2.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.87.D8.A7.D9.85.DB.8C.D8.A7.D9.86-6" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۵]</a></sup>&nbsp;با مرگ محمدقلی خان پسر دائم‌الخمرش سلطان محمد جای وی را گرفت. در دوران ریاست ضعیف او ایل با بزرگترین بحرانش، قحطی ۱۸۷۰ روبرو شد. با اینکه وی تا زمان مرگش عنوان ایلخانی را حفظ کرد اما عملاً کاره‌ای نبود و خان‌های سطح پایین‌تر قدرت را در دست داشتن و این آغازی شد بر از هم پاشیدگی ایل. به علاوه حدود ۵۰۰۰ خانوار قشقایی به&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="ایل بختیاری" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ایل بختیاری</a>&nbsp;پیوستند، به همین تعداد جذب&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%87" title="ایلات خمسه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">ایلات خمسه</a>&nbsp;شدند و حدود ۴۰۰۰ نفر نیز در روستاهای مختلف یکجانشین شدند.<sup id="cite_ref-iranica2003_1-10" class="reference" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 0.75em; background: none;"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-iranica2003-1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150); white-space: nowrap;">[۱]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">تنها زمانی که&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C" class="mw-redirect" title="صولت الدوله قشقایی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">اسماعیل خان صولت الدوله</a>&nbsp;در ۱۹۰۴ ایلخان شد، قشقایی‌ها دوباره قدرت و همبستگی پیشینشان را به دست آوردند. در این دوران ایران توسط&nbsp;<a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87" class="mw-redirect" title="مظفرالدین شاه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: none; text-decoration: none; color: rgb(90, 54, 150);">مظفرالدین شاه</a>که بسیار بیمار بود اداره می‌شد و قدرت دولت مرکزی به طور پیوسته در حال کاهش بود. در شیراز صولت الدوله کنترل بیشتر سرزمین‌های عشایری را به دست داشت، در حالی که رقیبش قوام قدرتش را در شیراز حفظ کرده بود.</p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34);">منبع:دانشنامه ویکی پدیا</p>